ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Download เอกสาร ....

03 กันยายน 2561 โดย Admin

     

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        ภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ  ดังนี้