ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรอกข้อมูลการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

24 กันยายน 2561

สมัครวันสุดท้าย

31 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

สอบคัดเลือก

17 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือก

23 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา