ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
***อ่านก่อนสมัคร***
ภาคเรียนที่ 3/2563 เปิดรับ ป.โท-ป.เอก
ป.โท เปิดรับเฉพาะแผนทั่วไปเท่านั้น ไม่เปิดแผนวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คลิกสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

01 มกราคม 2564

สมัครวันสุดท้าย

31 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

04 กุมภาพันธ์ 2564

สอบคัดเลือก

12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือก

15 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา