ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขยายการรับสมัคร รอบที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2566 เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก
*สำหรับ ป.โท ภาคเรียนนี้ เปิดรับสมัครแผนวิชาชีพครู

ป.โท สำหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ตอนสมัครให้คลิกเลือกสาขาที่มีคำว่า "แผนวิชาชีพครู"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คลิกสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

22 พฤษภาคม 2566

สมัครวันสุดท้าย

07 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

08 มิถุนายน 2566

สอบคัดเลือก

09 มิถุนายน 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือก

10 มิถุนายน 2566

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา