ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
***อ่านก่อนสมัคร***
ภาคเรียนที่ 1/2564 เปิดรับ ป.โท แผนวิชาชีพครู
ถ้าต้องการสมัครให้เลือกสาขาวิชาที่มีคำว่า "แผนวิชาชีพครู"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คลิกสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

01 เมษายน 2564

สมัครวันสุดท้าย

30 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

07 พฤษภาคม 2564

สอบคัดเลือก

15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือก

21 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา