ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรอกข้อมูลการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

01 กันยายน 2562

สมัครวันสุดท้าย

30 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

07 ตุลาคม 2562

สอบคัดเลือก

11 ตุลาคม 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือก

18 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา