ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

24 กันยายน 2561

สมัครวันสุดท้าย

31 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

สอบคัดเลือก

17 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือก

23 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา